Genel

Madde 2 – Bu Esaslar Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 32 inci maddesine göre PTT Anonim Şirketinden emekli olmak suretiyle ayrılanlar ile Sandık üyeleri ve çalışanlarına uygulanır. Bir yılını dolduran ve fondan ayrılmak isteyenler son yılın kâr payını alabilmek için, içinde bulunulan yılın mali bilânçosunun çıkartılmasını beklemek zorundadırlar. Ancak, bu hesaplamada “c” fıkrasında sözü edilen üyelerin üyelik sürelerinin bir yılı doldurmuş olması şartı aranmaz. Madde 2- Bu esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır. Madde 34- Sandık üyesi iken askerlik, doğum, sendika ve sair nedenlerle ücretsiz izne ayrılan üyeler, birikmiş aidatlarını almak suretiyle Sandıkla ilişiğini kesebileceği gibi birikmiş aidatlarını almadan üyeliklerini dondurabilirler. Ayrıca bu üyeler istedikleri takdirde aylık aidat ve borç taksit kesintilerini elden veya Sandığa ait posta çeki hesaplarına yatırabilirler. Bu üyeler aylık kesintilerini ödemeye devam ettiği sürece Sandığın tüm haklarından yararlanabilirler.

  • Madde 41- Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.
  • Hak sahibinin, tescilli ürünlerini bir kez sattıktan sonra, takip eden satışlara müdahale edememesine hakkın tükenmesi ilkesi deniyor.
  • Küçük düşürücü suç işlendikten sonra eşini hoş gördüğünü açıkça gösteren hal ve hareketlerde bulunup daha sonra boşanma davası açan eşin çekilmezlik iddiası da aynı şekilde temelsiz kalacağından bu gibi durumlarda da davanı reddine karar verilmesi gerekir.

Adam öldürmeye teşebbüs vakıası da küçük düşürücü suç kavramına dahil olduğundan bu eylemin eşe karşı işlenmesi halinde eşi tarafından öldürülmeye kalkışan eş TMK m.163 hükmüne göre küçük düşürücü suç sebebiyle dayalı olarak boşanma davası açabileceği gibi TMK m. 162 hükmüne göre hayata kast boşanma sebebine dayalı olarak da boşanma davası açabilir. Bir planın icrası suretiyle, milli,etnik,ırki, veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla , bu grupların üyelerine karşı işlenen bazı fiiller [1] soykırım suçunu oluşturur . Eşlerden biri adi bir zihniyet ,alçak bir seciye ,ahlaki bir redaet ürünü olan soykırım suçunu işlerse diğer eş küçük düşürücü suç sebebiyle boşanma isteminde bulunabilir . I hükmüne göre mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz  veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Madde 1- Bu esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı üyelerinin belirli bir aidat ödemeleri karşılığı Destek Fonuna giren üyelerin işlemleri ile ilgili hükümleri düzenler. Eğer üye yıl içinde üyelikten ayrılır ise ayrıldığı ay itibariyle Kâr payı aşağıdaki formülle hesaplanır. Madde 41- Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır. Söz konusu Kanunda da yer almıyorsa Genel Hükümlere aykırı kalmamak kaydıyla Yönetim Kurulunca alınan kararlar uygulanır. Kurulca tespit olunan ve şahıslara ödetilmesi gereken gerçek zarar karşılığının ödenmesi için sorumlu veya sorumlulara tebligat yapılır. 1-   Müdürlük Personelinin Kuruma verdirdikleri hasar ve zararın tespiti için olayın mahiyetine göre Sandık Müdürünün uygun göreceği iki veya üç temsilciden oluşan Hasar ve Zarar Tespit Kurulu kurulur. 7 (yedi) gün içerisinde itiraz edilmeyen kararlar kesinleşir. Maddesindeki altı iş günü süresinin başlangıcı keyfiyetin Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirildiği tarihtir. Madde 23- Personel; evlenme, boşanma, ad ve soyadı, ikametgâh adresi değişikliği, doğum, ölüm, öğrenim gibi şahsi durumda meydana gelecek değişiklikleri İnsan Kaynakları Servisine bir ay içinde bildirmek zorundadır.

Eşlerden biri topluma karşı küçük düşürücü bir suç işlerse Türk Medeni Kanununun m. Eşlerden biri çocuk düşürtme ve kısırlaştırma suçu işlerse toplumdaki anlayışa göre Türk Medeni Kanununun m. 163 hükmüne göre ahlaki bakımdan kınanmakta olduğu bu küçük düşürücü suç sebebiyle diğer eş boşanma isteminde bulunabilir. II hükmüne göre ise; boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan [16] manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Küçük  düşürücü suç işleme sebebiyle boşanma davasında usulüne uygun şekilde talep edilmişse davacı yararına manevi tazminat verebilir. Eşlerden biri sefil bir zihniyet ürünü olan işkence ve eziyet suçu işlerse Türk Medeni Kanununun m. Eşlerden biri intihara yönlendirme suçunu işlerse hayata kast suçundan olduğu gibi Türk Medeni Kanununun m. 163 hükmüne göre küçük düşürücü bir suç sebebiyle diğer eş boşanma isteminde bulunabilirler.

Kararlar, yazılı ve altları görüşmeye katılan üyeler tarafından imzalanmış olduğu halde noterce onaylanmış deftere yapıştırılır. Madde 10-Yönetim veya Denetim Kurullarınca gerekli görülmesi veya en az 1/3 delege tarafından imzalanmış önerge verilmesi halinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul toplanma tarihini beklemeden olağanüstü toplantıya çağırılır. Madde 8- Mevcut delegelerin 1/3 ‘ünün imzasını taşıyan önergeler Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanmak zorundadır. Genel Kurulun açılışı; Sandık Yönetim Kurulu Başkanı veya başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yapılır. Madde 7- Genel Kurul her yıl en geç mayıs ayının sonuna kadar Yönetim Kurulunca uygun görülecek bir yerde toplanır\. Anında oyunun keyfini çıkar, çevrimiçi casinomuzda yerini al. bettilt giriş\. Madde 6- Genel Kurul, Sandığa üye olan PTT A.Ş. Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, Sandık Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile 150 seçilmiş delegeden oluşur. Madde 3- Bu yönetmelik 4157 sayılı Posta Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sandığa borçlu kalanlar ödeme garantisi verdikleri takdirde kendilerinden, ödemedikleri takdirde ise faizi ile birlikte kefillerine borç kaydı yapılmak suretiyle tahsil edilir. Markası ve patenti size ait bir ürünü sizin verdiğinizden nasıl daha ucuza alıyorlar bunu anlamak gerekir. Eğer bu ürünü siz üretmiyorsanız markanız taklit ediliyor demektir. Şayet siz üretip piyasaya satıyorsanız hakkın tükenmesi kavramı devreye giriyor. Bizler de çok dava olmasından ve geç yargılamadan şikayetçiyiz ancak başka bir yolu yok ne yazık ki. Ben özellikle marka konularında arabuluculuk yoluna başvurulması gerektiğini düşünüyorum çünkü her iki taraf da ticaret yapıyor  ve paranın olduğu yerde ortak menfaatlerde buluşulması mümkün. Bu işi siz bir tarafından çekerseniz diğeri öbür tarafından çekerse uzun bir yargılama aşaması ile karşılaşırsınız ki bu her iki taraf da bundan zarar eder. 5) Listedeki bazı satıcıların daha düşük fiyattan satış yapabiliyor olması mutlak surette haksız rekabet şartları oluştuğu anlamına gelmez. Bunun için ürünlerin kalite ve maliyet konularında karşılaştırılmaları gerekir. Bu yüzden sizden her tazminat isteyene itibar etmemelisiniz. Ancak her yeni sistemin sancılı başlaması gibi bu sistem de çeşitli sıkıntılar doğurmuştur.

Tabii ki beyanın gerçek olması, haksız rekabet halini her zaman ortadan kaldırmaz. Evlilik birliğinin kurulması eşlere karşılık olarak bazı yükümlülükler yükler. Bunlar birliğin mutluluğunu sağlama, çocuklara özen, sadık kalma, birliğin giderlerine katılma, yardım yükümlülüğü olarak özetlenebilir.TMK m.185 eşlerin birbirine sadık kalmak mecburiyetinde olduklarına işaret etmiştir. Zira Yargıtay cinsel ilişki olgusunun kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ispat edilmesi gerektiğine işaret etmektedir. İspatı halinde ise mağdur olan taraf, genel boşanma sebeplerine göre daha fazla hak elde ederek boşanma imkanına sahip olur. Bu yazımızda Yargıtayın zina fiili saydığı bazı eylemleri ve görüşleri paylaşacağız. [15] Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyilmiş bulunması gibi bir durum bilinmeksizin evlenmiş olması halinde 743 sayılı Türk Kanununun Medenisinin 116 ıncı maddesinin ikinci bendinde yer alan eşin niteliğinde hata var sayılırdı. Sandık kurulunca delege seçimi gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Ünitelerin birimlerindeki sandıkların sonuçları ilgili Ünite Amirine gönderilir.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2017 Agrokenya.org

Follow us: